VOORWAARDEN

 

Algemene voorwaarden

 

Webprint Solutions h.o.d.n. SJEF

 

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. Webprint Solutions: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Webprint Solutions handelend onder de naam Sjef, gevestigd aan de K. van Dijkstrjitte 14 te Dokkum, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 01179468;

b. klant: het bedrijf, de organisatie, de stichting, de vereniging, de school of de natuurlijke persoon in opdracht van wie Webprint Solutions producten levert en/of werkzaamheden verricht dan wel met wie Webprint Solutions een overeenkomst aangaat;
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen Webprint Solutions en de klant;

d. website: de website www.sjefprint.nl.

 

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Webprint Solutions en de klant waarop Webprint Solutions deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk of elektronisch (per e-mail) is afgeweken.
2.2 De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Webprint Solutions, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Webprint Solutions en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

3.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.

3.2 De door Webprint Solutions opgegeven prijzen zijn in euro’s inclusief BTW en inclusief verzendkosten op basis van de gekozen verzendmethode.
3.3 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3.4 Afbeeldingen, prijzen en verder door Webprint Solutions verstrekte gegevens zijn aan wijzigingen onderhevig en binden Webprint Solutions niet.

3.5 Webprint Solutions is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar catalogi, mailings of op de website.

 

Artikel 4 Afbeeldingen

Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende afmetingen, kleuren, etc. van de aangeboden producten opgenomen op de website, in folders of in andere publicaties, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

 

Artikel 5 Totstandkoming van de overeenkomst

5.1De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

5.2Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Webprint Solutions onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.

 

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

6.1 Webprint Solutions zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
6.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Webprint Solutions het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Artikel 7:404 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

6.3 Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Webprint Solutions te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden.
 

Artikel 7 Controle

Alvorens Webprint Solutions het door de klant via de website samengestelde ontwerp van het drukwerk laat drukken, kan de klant het ontwerp controleren. Tijdens het bestelproces wordt via de website een digitale versie van het ontwerp getoond.

 

Artikel 8 Verplichtingen van de klant

8.1 De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Webprint Solutions aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Webprint Solutions worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Webprint Solutions zijn verstrekt, heeft Webprint Solutions het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening te brengen.

8.2 De klant is gehouden Webprint Solutions onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

8.3 De klant vrijwaart Webprint Solutions voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.

8.4 De klant is zelf verantwoordelijk voor het weergeven van afbeeldingen en tekst waarvan de rechten bij derden liggen.

 

Artikel 9 Annulering

Indien Webprint Solutions de bestelling nog niet in productie heeft genomen, dan heeft de klant de mogelijkheid om bij Webprint Solutions een verzoek in te dienen tot het annuleren van de bestelling. Webprint Solutions is niet verplicht om op dit verzoek in te gaan. De klant wordt zo spoedig mogelijk ingelicht over de beslissing van Webprint Solutions omtrent de annulering.

 

Artikel 10 Herroepingsrecht

Aangezien het geleverde product geheel naar de specificaties van de klant is vervaardigd, kan de klant geen beroep doen op het herroepingsrecht.

 

Artikel 11 Afwijkingen

11.1 Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde drukwerk en anderzijds het door de klant goedgekeurde ontwerp, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.

11.2 Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het drukwerk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

 

Artikel 12 Levering

12.1 De door Webprint Solutions opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.

12.2 In het geval dat een door Webprint Solutions met de klant overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden tengevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij tengevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.

12.3 De bestelde producten kunnen worden gestuurd naar het adres van de klant of naar de door de klant opgegeven adressen van personen, zoals leden of leerlingen. De klant is zelf verantwoordelijk voor het opgeven van de juiste adressen.

12.4 De hoogte van de verzendkosten wordt, voorafgaand aan het moment van bestellen, op de website vermeld en maakt onderdeel uit van de totaalprijs inclusief BTW.

12.5 De klant ontvangt gratis voor een bepaalde tijd een flash versie van het drukwerk. Deze digitale versie van het drukwerk kan de klant integreren in zijn eigen website.

 

Artikel 13 Klachten

13.1 Zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen direct en uiterlijk binnen 8 dagen na de levering aan Webprint Solutions gemeld te worden.

13.2 Indien de klant het pakket met daarin de producten accepteert terwijl het pakket beschadigd is of indien de klant de beschadiging niet tijdig bij Webprint Solutions meldt, dan is Webprint Solutions niet aansprakelijk voor die beschadiging.

13.3 Klachten kunnen gemeld worden bij:

Webprint Solutions

K. van Dijkstrjitte 14

9103 NS Dokkum

De klant heeft ook de mogelijkheid om via de website een klacht in te dienen.

13.4 Klachten worden door Webprint Solutions binnen 14 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 14 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de klant op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.

 

Artikel 14 Prijswijziging

14.1 Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen na de totstandkoming van de overeenkomst, dan is de klant bevoegd de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

14.2 Prijsverhoging na de totstandkoming van de overeenkomst is toegestaan indien de prijsverhoging het gevolg is van een wettelijke regeling of bepaling.

 

Artikel 15 Betaling

15.1 Betaling kan op de volgende wijzen geschieden:

a. middels iDEAL;

b. op rekening.

15.2 Indien de betaling op rekening geschiedt, dan dient de klant het factuurbedrag te betalen binnen 14 dagen na de factuurdatum.

15.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn, is de klant, na door Webprint Solutions ten minste eenmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is de klant, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de klant in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de klant.

15.4 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Webprint Solutions op de klant onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 16 Aansprakelijkheid en verjaring

16.1Webprint Solutions kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de tekst en/of het ontwerp, indien de klant, overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 van deze algemene voorwaarden een controle heeft uitgevoerd en zijn goedkeuring heeft gegeven en deze fouten in de tekst en/of het ontwerp wel waarneembaar zouden zijn geweest.

16.2 Webprint Solutions kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven;

b. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.

16.3 Webprint Solutions is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar website wegens onderhoud of anderszins.

16.4 De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de klant kunnen afwijken van de kleuren die het werkelijk geleverde heeft. Webprint Solutions is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.

16.5 Indien de geleverde flash versie van het drukwerk tijdelijk niet beschikbaar is, bijvoorbeeld wegens een technische storing bij Webprint Solutions, dan is Webprint Solutions niet aansprakelijk voor de eventuele schade die de klant daardoor lijdt, tenzij de tijdelijke onbeschikbaarheid onredelijk lang is.

16.6 Webprint Solutions aanvaardt geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor een door of namens de klant via de website samengesteld ontwerp van het drukwerk. Webprint Solutions is niet verantwoordelijk voor het door de klant verkeerd opgeven van dit ontwerp.

16.7 Webprint Solutions is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Webprint Solutions is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Indien de klant onvolledige en/of onjuiste informatie aan Webprint Solutions heeft verstrekt en Webprint Solutions daardoor kosten heeft moeten maken, dan worden deze kosten aan de klant in rekening gebracht.

16.8 In geen geval is Webprint Solutions aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat de klant het geleverde heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het is aangeschaft.

16.9 Webprint Solutions is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

16.10 Indien Webprint Solutions aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Webprint Solutions beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

16.11 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Webprint Solutions of haar ondergeschikten.

16.12 Alle aanspraken jegens Webprint Solutions die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan schriftelijk bij Webprint Solutions zijn ingediend, vervallen door verjaring.Indien de klant een consument is, dan verjaart de rechtsvordering na verloop van 2 jaar.

 

Artikel 17 Overmacht
17.1 Als gebeurtenissen die in feite buiten de macht van Webprint Solutions liggen, dan wel niet aan haar doen en/of laten kunnen worden toegeschreven, worden in elk geval beschouwd: onwerkbare weersomstandigheden; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer, zoals: gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren, zowel hier te lande als in landen van herkomst van de producten; het niet of niet tijdig leveren van producten aan Webprint Solutions door haar leveranciers; ex- en importverboden; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van Webprint Solutions of van haar leverancier; het verbranden van middelen van vervoer van Webprint Solutions of haar leverancier, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; het opleggen van heffingen, of het nemen door de overheid van andere maatregelen, wijzigingen in feitelijke omstandigheden teweeg brengende.

17.2 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 1 maand is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
17.3 Voor zover Webprint Solutions ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Webprint Solutions gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De klant is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 18 Intellectuele eigendomsrechten

18.1 Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van intellectuele eigendom beschermde objecten, die door of namens de klant zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de klant dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij Webprint Solutions voor de aanspraken ter zake van derde c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.
18.2 De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door Webprint Solutions geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

18.3 Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van Webprint Solutions, mag de klant geen informatie, teksten, logo’s, merken, handelsnamen, afbeeldingen en dergelijke waarvan de intellectuele eigendomsrechten bij Webprint Solutions berusten kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren, verveelvoudigen of publiceren.

18.4 Zolang hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt, heeft Webprint Solutions de vrijheid om het geleverde werk te gebruiken voor haar eigen publiciteit of promotie.

 

Artikel 19 Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.
 

Artikel 20 Ontbinding en opschorting

20.1 Webprint Solutions is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
a. de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
b. na het sluiten van de overeenkomst Webprint Solutions omstandigheden ter kennis is gekomen die goede grond te vrezen geeft dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
c. bij een betalingsachterstand, wanneer de klant meerdere malen is aangemaand een openstaande factuur te voldoen;

d. indien aan de klant surseance van betaling is verleend;

e. indien de klant in staat van faillissement verkeert;

f. ten aanzien van de klant een wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard.

20.2 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Webprint Solutions op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Webprint Solutions de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

 

Artikel 21 Beveiliging en internet

Webprint Solutions zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om haar website te beschermen tegen de risico's van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de klant via de website ingevoerde gegevens, maar Webprint Solutions kan ter zake geen garantie geven.

 

Artikel 22 Slotbepalingen

22.1 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de klant na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.

22.2 Op elke overeenkomst tussen Webprint Solutions en de klant is Nederlands recht van toepassing.

22.3 Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Webprint Solutions worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Webprint Solutions gevestigd is. De klant zijnde een consument heeft 1 maand de tijd nadat Webprint Solutions zich schriftelijk jegens de klant op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.